Faculty / Department of Mathematics

Tai-Yih TSO

Professor

Liang-Ju CHU

Professor

Hua-Chieh LI

Professor

Yung-Jen LIN

Professor

Chun-Chi LIN

Professor / Chairman

Ulrich MENNE

Professor

Liang-Chung HSIA

Professor

Jein-Shan CHEN

Professor

Jann-Long CHERN

Professor

Chih-Nung HSU

Professor

Shao-Tung CHANG

Professor

Yu-Lin CHANG

Professor

Sen-Peng EU

Professor

Tsung-Ming HUANG

Professor

Kai-Lin YANG

Professor

Chia-Hsin LIU

Professor

Pi-Wen TSAI

Professor

Shih-Feng SHIEH

Professor

Feng-Jui HSIEH

Professor

Tsui-Shan LU

Associate Professor

Yen-Chi Roger LIN

Associate Professor / Associate Chairman

Huey-Er LIN

Associate Professor

Hung-Yuan FAN

Associate Professor

Junyi GUO

Associate Professor

Ting-Jung KUO

Associate Professor

Jui-Tang CHEN

Associate Professor

Shyan-Shiou CHEN

Associate Professor

Jung-Chen LIU

Associate Professor

Ting-Ying WANG

Assistant Professor

Chu-Chin HU

Assistant Professor

Mei-Heng YUEH

Assistant Professor

Ching-Yu YANG

Lecturer